123 Liczba wyświetleń

Snując plany na aktywne spędzenie Narodowego Święta Niepodległości warto skierować uwagę w stronę Rytra, gdzie już po raz siódmy uroczyste obchody dopełnią biegi na dystansach 5 i 10 kilometrów. Start oraz meta znajdować się będą obok hotelu Perła Południa, natomiast biuro zawodów w pobliskiej Karczmie nad Potokiem.

ZAPISY

LISTA STARTOWA

STRONA ORGANIZATORA

REGULAMIN VII BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI

I. CEL IMPREZY:

 1. Uczczenie Narodowego Święta Niepodległości
 2. Promocja biegania jako forma zdrowego stylu życia.
 3. Promocja walorów turystycznych Beskidu Sądeckiego i Gminy Rytro.

II. ORGANIZATORZY:

 1. Stowarzyszenie Visegrad Maraton Rytro

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

 1. Gmina Rytro

IV. TERMIN I MIEJSCE:

 1. Bieg rozegrany zostanie dnia 11 listopada 2019 roku (poniedziałek).
 2. Start i meta: przy parkingu Hotelu Perła Południa w Rytrze.
 3. Pomiar czasu: elektroniczny, zapis: ręczny ?
 4. Długość trasy: 10 km lub 5 km.
 5. Nawierzchnia i profil trasy:
  • 5 km – 40% asfalt, 60% szuter
  • 10 km – 20% asfalt, 80% szuter

V. PROGRAM ZAWODÓW:

 1. Od. Godz. 8:00 do godz. 10:45 – Biuro zawodów, wydawanie numerów
 2. Godz. 11:00 stawienie się uczestników na start, odprawa techniczna i odśpiewanie
  hymnu narodowego
 3. Godz. 11:11 start biegu na dystansie 10 i 5 km
 4. Godz. 13:00 zamknięcie linii start/meta
 5. Godz. 13:30 ceremonia nagradzania zwycięzców na obu dystansach
 6. Godz. 14:00 ceremonia losowania nagród, podziękowania
 7. Godz. 15:00 oficjalne zakończenie biegu, czas na świętowanie.

VI. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA:

 1. W biegu na dystansie 10 km prawo startu mają osoby, które do dnia 11.11.2019 r. ukończą
  18 lat oraz osoby z rocznika 2001-2003 (18-16 lat ukończone w chwili startu) za zgodą
  rodzica lub opiekuna prawnego (zgoda do pobrania ze strony).
 2. W biegu na dystansie 5 km mogą startować zarówno osoby pełnoletnie oraz dzieci z
  rocznika 2004-2009 (15-10 lat ukończone w chwili startu) za zgodą rodzica lub opiekuna
  prawnego (zgoda do pobrania ze strony)
 3. Osoby niepełnoletnie – rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią,
  przyjmują na siebie odpowiedzialność za start nieletniego oraz wypełniają i podpisują
  pisemną zgodę.
 4. Rodzic lub opiekun prawny może wyruszyć z dzieckiem (15-10 lat) na trasę.
 5. Rodzic lub opiekun prawny musi być obowiązkowo na linii mety biegu, aby odebrać
  dziecko (15-10 lat).
 6. W biegu biorą udział wyłącznie osoby zarejestrowane i opłacone.
 7. Należy pamiętać iż liczba uczestników łącznie na obu dystansach jest ograniczona
  do299 osób, w tym 275 miejsc otwartych w zapisach, a 24 miejsca dla organizatora na
  potrzeby własne.
  275 + 24 = 299 uczestników !!!
 8. Za całkowite, 100% zgłoszenie uważa się wypełnienie elektronicznego formularza
  zgłoszeniowego, poprawne zapisanie się oraz obecność na elektronicznej liście startowej
  plus wpłacenie opłaty startowej.
 9. Zapisy drogą elektroniczną trwają do 08.11.2019 r. włącznie.
 10. Zapisy zostaną zamknięte w przypadku osiągnięcia 275 zapisanych i opłaconych.
  11.Zapisy na zawody będą się odbywać w biurze zawodów o ile nie zostanie
  przekroczony limit zapisanych i opłaconych zawodników.
  Wspólne odśpiewanie hymnu przed startem, obowiązkowe barwy narodowe 😀
  12.Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego jest pojawienie się
  numeru startowego na liście startowej umieszczonej na stronie zawodów;
  13.O kolejności przyjęcia na listę startową decyduje termin otrzymania wpłaty opłaty
  startowej (data i godzina);
  14.Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich
  danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów
  marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów;
  15.Osoby biegnące z psami lub z innymi zwierzętami nie będą klasyfikowane.

VII. OPŁATY STARTOWE:

 1. Opłatę startową należy przelać na konto stowarzyszenia podając w tytule imię i nazwisko,
  dystans oraz skrót nazwy biegu „7BN”
 2. Nr konta PL: 43 1750 0012 0000 0000 2257 2296
 3. Nr konta EURO: PL65 1750 0012 0000 0000 2257 2288
 4. Kod SWIT (BIC): RCBWPLPW
 5. Dane: Stowarzyszenie Visegrad Maraton Rytro, Rytro 265, 33-343 Rytro
 6. Przykład tytułu biegu np.: Jan Kowalski 10km 7BN
 7. Wysokość opłaty startowej na obu dystansach wynosi:
  • 45 zł do dnia 14.10.2019 r. włącznie
  • 55 zł do dnia 04.11.2019 r. włącznie
  • 60 zł od dnia 08.11.2019 r. oraz w dniu zawodów, jeśli będą wolne pakiety!
 8. Organizator dopuszcza przekazywania wpisowego oraz miejsca na liście startowej na
  rzecz innej osoby. Należy taką informację przesłać na adres visegradmaraton@gmail.com
  9.Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie
  wzięły udziału w zawodach.
  10.Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

VIII. BIURO ZAWODÓW:

 1. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze
  zawodów (KARCZMA NAD POTOKIEM) w dniu 11.11.2019 r. (poniedziałek) w godz.
  od 8:00 do 10:45.
 2. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości (osoby
  niepełnoletnie muszą się stawić się z rodzicem lub opiekunem prawnym oraz posiadać
  podpisaną zgodę).
 3. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, podpisują własnoręcznie oświadczenie o
  zdolności do udziału w biegu oraz że nie występują przeciwwskazania do udziału w biegu.
 4. Zgłoszenie do biegu jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
  osobowych na potrzeby biegu i jego promocji.

IX. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

 1. Numer startowy oraz agrafki,
 2. Bon na ciepły posiłek po biegu,
 3. Zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów,
 4. Nagrody dla zwycięzców,
 5. Losowanie nagród wśród wszystkich uczestników (jeśli dopiszą nasi sponsorzy 😉
 6. Ognisko i wspólna biesiada 😉
  X. KLASYFIKACJE:
 7. OPEN kobiet i mężczyzn na dystansie 5 km
 8. OPEN kobiet i mężczyzn na dystansie 10 km

XI. NAGRODY:

 1. Każdy zawodnik, który ukończy bieg w limicie czasu otrzyma na mecie pamiątkowy,
  wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju medal, a co będzie w tym roku?
 2. Zwycięscy w klasyfikacji OPEN:
  • OPEN KOBIET 5 km – miejsca I-II-III (dyplom i upominki)
  • OPEN MĘŻCZYZN 5 km – miejsca I-II-III (dyplom i upominki)
  • OPEN KOBIET 10 km – miejsca I-II-III (dyplom i upominki)
  • OPEN MĘŻCZYZN 10 km – miejsca I-II-III (dyplom i upominki)
 3. Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie czasowym. O miejscu końcowym decyduje czas
  przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie
  sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Organizatora, którego decyzje są ostateczne.
  Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać obowiązujące przepisy niniejszego
  regulaminu będą natychmiastowo dyskwalifikowane.
 4. Dla wszystkich medialnych i tych co chcą mieć osobistą pamiątkę z biegu zapraszamy do
  zdjęcia na tle naszej ścianki chwały 😉

 1. Uczestników biegu obowiązuje odpowiedni ubiór i obuwie do panujących warunków
  atmosferycznych.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowy przymocowany w
  widocznym miejscu dla organizatora. Pod karą dyskwalifikacji nie dopuszczalnie jest
  zasłanianie numeru startowego w części lub całości.
 3. Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o
  zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów,
  ogłoszone w osobnym komunikacie;
 5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
 6. Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play oraz
  bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy i niszczenie przyrody.
 7. Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i
  zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie
  telefonicznie na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru
  zawodnika, który doznał kontuzji.
 8. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w
  przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących
  zagrażać bezpieczeństwu uczestników.
 9. Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach
  dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach
  promocyjnych Zawodów.
  10.Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
  niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów.
  11.Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów:
  www.visegradmaraton.info Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami.

XIII. KONTAKT:

 1. Koordynator biegu: Mateusz Mikulski – Tel. 731697295
  email: biuro@visegradmaraton.info
 2. Prezes: Jan Tomasiak – Tel. 509469948
 3. Wiceprezes: Jacek Poręba – Tel. 660267552
 4. Członek: Mariusz Szkaradek – Tel. 790285795

 233 Wszystkich wizyt,  1 Dzisiaj

Autor

admin
admin
Biegający założyciel, administrator i redaktor Nowosądeckiego Portalu Biegowego. Miłośnik podróży, fotografii i mobilnych technologii.

Dodaj komentarz