130 Liczba wyświetleń

Dnia 13 października z terenu Sądeckiego Parku Etnograficznego wystartuje kolejna odsłona imprezy charytatywnej pod nazwą „Bieg po dom” na którą zapraszają Fundacja Renovo oraz Stowarzyszenie Nawojowska Grupa Wsparcia. W tym roku za główny cel postawiono sobie zbiórkę funduszy na dokończenie budowy domu dla Kamili i Juli. Oboje cierpią na rdzeniowy zanik mięśni co zmusza ich do poruszania się na wózkach inwalidzkich. Jak podaje organizator bieg główny przeprowadzony zostanie po trasie znajdującej  się w obrębie leśnym Góra Falkowa, a także Sądeckiegim Parku Etnograficznym. Tworzyć ją będą 2 pętle dające łącznie dystans około 10 kilometrów. Program imprezy wzbogaci rywalizacja dzieci dzieci oraz marszobieg. Zapisy online prowadzone będą do dnia 4 października. Więcej szczegółów w regulaminie.

Zdjęcie użyte w artykule jest własnością WSB-NLU i przedstawia scenę z biegu Run4Smile który również gościł w Sądeckim Parku Etnograficznym

STRONA BIEGU

ZGŁOSZENIA

LISTA STARTOWA

REGULAMIN BIEG PO DOM –  PIĄTKOWA –13.10.2019r.

CEL IMPREZY

 • Zbiórka funduszy na budowę domu dla Pani Sylwii Tubek;
 • Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych Sądecczyzny;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji;
 • Promocja walorów przyrodniczych Nadleśnictwa Nawojowa;
 • Promocja Miasta Nowy Sącz;
 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej
  i najprostszej formy sportu i rekreacji;

ORGANIZATOR

 • Fundacja Renovo ul. Krakowska 92/5, 33 – 300 Nowy Sącz; KRS 0000447535;

PARTNERZY:

 • Miasto Nowy Sącz;
 • Gmina Chełmiec

TERMIN I MIEJSCE:

13 Październik 2019r – Niedziela  godz. 10:00 Miasteczko Galicyjskie;

TRASA:

Charytatywny „Bieg po dom” przeprowadzony zostanie po wyznaczonej
i wyraźnie oznakowanej trasie znajdującej  się w obrębie leśnym Góra Falkowa oraz po terenie Sądeckiego Skansenu Parku Etnograficznego w Nowym Sączu. Zawodnicy do pokonania będą mieć 2 pętle o łącznym dystansie ok. 10 km. Przewyższenie na jednej pętli w górę i w dół ok 150 m, nawierzchnia – ścieżki na terenie Skansenu oraz ścieżki leśne. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się na odprawie technicznej z trasą biegu przedstawioną przez organizatora. Uczestnicy biegu zobowiązani są do poruszania się zgodnie z trasą wytyczoną w terenie i informacjami podanymi przez organizatora przed startem w trakcie odprawy. Na trasie znajdować się będą Sędziowie rozmieszczeni na punktach kontrolnych którzy wskazywać będą poprawny kierunek biegu. Na trasie okrążenia umieszczony zostanie jeden punkt nawodnienia z płynami na ok 3 i  6 km trasy.  Trasa biegu towarzyszącego – pokonanie jednej pętli wyznaczonej trasy. Biegi dla dzieci i młodzieży rozegrane zostaną w oparciu o Stadion w Piątkowej.

PROGRAM ZAWODÓW

13 Października 2019r. Niedziela:

 • 10:00 otwarcie biura zawodów, rejestracja uczestników;
 • 11:30 zakończenie rejestracji zawodników;
 • 11:40 krótka odprawa przedstartowa;
 • 11:45 start zawodów;
  • 11:45 Bieg Dzieci przedszkolnych – dystans ok. 100 m;
  • 12:00 Bieg Dzieci szkoły podstawowej:
   • klasy I – III 1/2 okrążenia – dystans ok 200 m;
   • klasy III – V – jedno okrążenie – dystans ok 400 m;
   • klasy VI – VIII – dwa okrążenia – dystans ok 800 m
  • 12:30 Marszobieg oldboja – dystans ok. 3 km (organizator dopuszcza używanie kijków typu Nordic Walking);
  • 13:00 Bieg główny – dystans ok 10 km – limit 2 godz;
 • 13:00 otwarcie bufetu;
 • 15:00 wręczenie pucharów, zakończenie zawodów;

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Uczestnikiem biegu głównego może być osoba, która najpóźniej w dniu 28.09.2019r. ukończy 18 lat,
 • udział osób niepełnoletnich w biegach towarzyszących na podstawie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych udzielanej w biurze zawodów;
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu;
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów;
 • Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika;
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości;
 • Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów;
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika w punkcie kontroli;
 1. ZGŁOSZENIA i ZAPISY
 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy; biegpodom.pl
 • Minimalna liczba uczestników 50 osób;
 • Rozpoczęcie rejestracji zgłoszeń 13.09.2019r. zakończenie dn.04.10.2019r. lub z chwilą wyczerpania limitów;
 • Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego jest pojawienie się numeru startowego na liście startowej umieszczonej na stronie zawodów  www.biegpodom.pl;
 • O kolejności przyjęcia na listę startową decyduje termin wpłaty opłaty startowej;

 WPISOWE

Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach  i wynosi:

 • 30 zł opłata indywidualna uiszczona w terminie do 04.10.2019r dla osób biorących udział w biegu głównym;
 • 15 zł opłata indywidualna uiszczona w terminie do 04.10.2019r dla dzieci  i młodzieży biorących udział w biegach towarzyszących (bieg dzieci szkoły podstawowej, oraz bieg młodzieży gimnazjalnej, marszobieg oldboja);
 • 50 zł opłata uiszczona w dniu rejestracji w biurze zawodów w Nawojowej bez różnicy wybieranego biegu;

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:

Fundacja Renovo
ul. Krakowska 92/5
33-300 Nowy Sącz

KRS – 0000447535
NIP – 7343518266
REGON – 122757964
Numer konta: Bank Spółdzielczy
47 88110006 0000 0049 4670 0001  0001

Tytuł wpłaty: Charytatywny bieg po dom+  imię i nazwisko uczestnika;

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

 • numer startowy – umieszczony z przodu widoczny i możliwy do odczytania sposób;
 • odzież adekwatna do panujących warunków atmosferycznych;

ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • profesjonalny pomiar czasu;
 • oznakowaną trasę;
 • posiłek regeneracyjny po biegu;
 • pamiątkowy medal;
 • puchary dla zwycięzców;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu);

KLASYFIKACJA

 • dziewczynek i chłopców w biegach dzieci przedszkolnych – miejsca 1 – 3 puchar i dyplom;
 • dziewczynek i chłopców w biegach dzieci szkół podstawowych – miejsca        1 – 3 puchar i dyplom;
 • Open Kobiet i Mężczyzn – Marszobieg Oldboja;
 • Open Kobiet i Mężczyzn – bieg główny;
 • Kategorie wiekowe w biegu głównym:
o    M20 (18 – 29 lat);o    K20 (18 – 29 lat);
o    M30 (30 – 39 lat);o    K30 (30 – 39 lat);
o    M40 (40 – 49 lat);o    K40 (40 – 49 lat);
o    M50 (50 – 59 lat);o    K50 (50 – 59 lat);
o    M60 >60 lat;o    K60 >60 lat;

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie zależnym od biegu. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający     z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy  niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu, będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.

Dodatkowe kategorie mogą zostać stworzone z chwilą uzyskania odpowiedniej puli nagród od sponsorów

PUNKTY ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia jeden punkt nawodnienia – pokonywany dwukrotnie przez uczestników biegu głównego zlokalizowany na ok 3 km. Po zakończeniu zawodów organizator zapewnia ciepły posiłek.

ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia Organizator przy współpracy z  wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Oznaczenie trasy wykonane będzie przy użyciu taśm oraz znaków umieszczonych na podłożu. W miejscach newralgicznych znajdować się będą sędziowie wskazujący poprawny kierunek biegu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne;
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie;
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować
  o tym organizatorów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play
  i bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, niszczenie przyrody;
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów.

 704 Wszystkich wizyt,  1 Dzisiaj

Autor

admin
admin
Biegający założyciel, administrator i redaktor Nowosądeckiego Portalu Biegowego. Miłośnik podróży, fotografii i mobilnych technologii.
2 thoughts on “Pobiegną po dom ze skansenu w Nowym Sączu. Zgłoszenia online do 4 października!”
 1. Czytając regulamin biegu zastanawiają mnie 2 rzeczy. Czy nr konta bankowego do przelewu posiadający 30 cyfr jest prawidłowy. Wygląda na to, że ostatnie 4 cyfry zostały przypadkiem skopiowane. 2 kwestia: gdzie jest link do listy startowej. Oba pytania skierowałem do organizatora przez formularz kontaktowy.

Dodaj komentarz