126 Liczba wyświetleń

Dnia 6 września o godzinie 13:00 z polany Miejskiej Góry w Starym Sączu rozpoczną zmagania uczestnicy Biegu i Marszu Nordic Walking, który gościć będzie na tym malowniczym terenie już po raz trzeci. Wzorem poprzednich edycji, do wyboru są dystanse 16 oraz 5,5 kilometra. Trasy mają charakter anglosaski, więc podbiegi równoważą odcinki że spadkiem terenu.

STRONA BIEGU I ZAPISY

FACEBOOKOWA STRONA BIEGU

Regulamin

REGULAMIN

,,Biegu oraz Marszu Nordic Walking o Puchar Miejskiej Góry” Stary Sącz 6 września 2020 roku.

ORGANIZATOR:

 • Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek w Starym Sączu, ul. Batorego 25, 33-340 Stary Sącz.
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania BRAMA BESKIDU, Mostki 86 33-340 Stary Sącz tel. 18 547 66 80 NIP 734-334-00-64.

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Zarząd Osiedla ,,Śródmieście”,
 • Zarząd Osiedla Słoneczne”,
 • Nadleśnictwo Stary Sącz – Lasy Państwowe

TERMIN I MIEJSCE TRASY:

 • Biegi i Marsz NW rozegrane zostaną w dniu 6 września 2020 roku (niedziela) Miejska Góra w Starym Sączu.

DYSTANSE:

 • BIEG TOWARZYSZĄCY i MARSZ NW około 5,5 km :

1.Start biegu godz. 13:00 Polana Góry Miejskiej

2.Trasa oznakowana, asfalt, drogi szutrowe, ścieżki leśne.

3.Profil trasy:

 • BIEG GŁÓWNY około 15 km+:

1.Start biegu godz. 13:00 Polana Góry Miejskiej

2.Trasa oznakowana, asfalt, drogi szutrowe, ścieżki leśne.

3.Profil trasy:

UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA:

1.W biegu główny, towarzyszącym, marszu NW prawo startu mają osoby, które do dnia 6.09.2020 roku ukończą 18 lat oraz osoby z rocznika 2000-2002 ( 18 – 16 lat ukończone w chwili startu) za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

2. Osoby niepełnoletnie – rodzice lub prawni opiekunowie rejestrują osobę niepełnoletnią przyjmując na siebie odpowiedzialność za start nieletnich oraz wypełniają i podpisują pisemną zgodę.

3.W biegach / marszu biorą udział wyłącznie osoby zarejestrowane i opłacone.

4.Należy pamiętać, iż liczba uczestników biegu/ marszu jest ograniczona

 1. bieg główny 16 km – 50 uczestników
 2. bieg towarzyszący 5,5 km 50 uczestników
 3. marsz Nordic Walking 5,5 km – 50 uczestników

5.Zgłoszenia do udziału przyjmowane są w formie elektronicznej do dnia 1.09.2020 r.

6.Za całkowite, zgłoszenie uważa się wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, poprawne zapisanie się oraz obecność na elektronicznej liście startowej plus wpłacenie opłaty startowej na podany poniżej numer konta bankowego.

7.Zapisy na zawody będą się odbywać w biurze zawodów o ile nie zostanie przekroczony limit zapisanych i opłaconych zawodników.

8. Potwierdzenie prawidłowej rejestracji i opłacenie wpisowego jest pojawienie się numeru startowego na liście startowej umieszczonej na stronie zawodów.

9. O kolejności przyjęcia na listę startową decyduje termin otrzymania wpłaty opłaty startowej ( data i godzina ).

10. Wszyscy Uczestnicy startujący w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz celów marketingowych Organizatora.

11. Organizator nie zezwala na pokonanie trasy biegu/ marszu z psem.

12.Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

OPŁATY STARTOWE:

1.Opłatę startową należy przelać na konto: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu

2.Nr konta: 39 8816 0001 2001 0003 5422 0012

3.Adres: Mostki 86, 33-340 Stary Sącz

4.Tytuł: oplata startowa – wybrany bieg – imię i nazwisko

TABELA OPŁAT STARTOWYCH:

Nazwa BieguTermin
Bieg Główny16 kmDo 31.0870 zł.
Bieg Towarzyszący5,5 kmDo 31.0850 zł.
Marsz NW5,5 kmDo 31.0850 zł.

5. Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub

też nie wzięły udziału w zawodach

6. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

UWAGA! Zawodnik po rejestracji zobowiązany jest do wniesienia opłaty startowej w terminie 7 dni od rejestracji. Brak opłaty w terminie 7 dni powoduje automatyczne usunięcie zgłoszenia co wymaga ponownej rejestracji zawodnika chcącego startować. Wszyscy zapisani i opłacenie do 1 września 2020 mają zapewniony cały pakiet startowy. Osoby zapisane po 9 września pełny pakiet startowy w miarę możliwości organizatora.

Zmiany dotyczące działań związanych z pandemią COVID_19

1. W biurze zawodów, oraz w strefie start/meta obowiązuje zakrywanie ust i nosa (maseczka, bandanka, apaszka).
2. Na trasie po rozproszeniu należy zachować „dystans społeczny” 2 metry
3. Przed wejściem do biura zawodów oraz przed każdym punktem odżywczym należy dezynfekować ręce przygotowanym płynem
4. Napoje będą przygotowane na punktach kontrolnych.
5. Przed wejściem do biura zawodów każdy zapoznaje się ze swoim numerem startowym, przygotowuje dowód osobisty oraz podpisany wcześniej formularz, który będzie dostępny na stronie 2-3 dni przed biegiem bądź przed wejściem do biura zawodów.
6. Po przybiegnięciu na metę, zawodnicy odbierają ciepły posiłek oraz medal i opuszczają strefę mety (biura zawodów) – będzie można zjeść spokojnie na łące tuż przy biurze zawodów zachowując dystans społeczny 2 m.
7. Dekoracja odbędzie się zaraz po zakończeniu każdego dystansu (biorą w niej udział tylko dekorowani zawodnicy)
8. Kibice uczestniczący w imprezie mogą przebywać w pobliżu mety biegu tylko w wyznaczonym dla nim sektorze, dbając o zachowanie stosownego dystansu.

BIURO ZAWODÓW:

1.Wszyscy zawodnicy startujący w biegu/ marszu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, które znajdują się na Miejskie Górze w Starym Sączu. W biurze zawodów, oraz w strefie start/meta obowiązuje zakrywanie ust i nosa (maseczka, bandanka, apaszka).

2.Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ( osoby niepełnoletnie muszą się stawić z rodzicem lub opiekunem prawnym oraz posiadać podpisaną zgodę).

3.Zawodnicy startujący na własną odpowiedzialność, podpisują własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w biegu oraz, że nie występują przeciwwskazania do udziału w zawodach.

4.Zgłoszenie do biegu/ marszu jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby biegu i jego promocji.

ŚWIADCZENIA STARTOWE:

 1. numer startowy oraz agrafki,
 2. bon na ciepły posiłek po biegu,
 3. zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów,
 4. gadżet biegowy,
 5. worek na depozyt,
 6. oznakowanie trasy,
 7. profesjonalny pomiar czasu,

PUNKTY KONTROLNE, LIMIT CZASU:

 1. Na trasie będą dwa punkty kontrolne, gdzie sędziowie będą spisywali numery startowe.
 2. Zawodników obowiązują limity czasu wynoszące dla danego dystansu,

Bieg Główny 15 km 02:30:00 (słownie: dwie i pół godziny)

Bieg Towarzyszący 5,5 km – 01:15:00 (słownie: jedną godzinę piętnaście minut)

Marsz NW – 0130:00 (słownie: jedną godzinę piętnaście minut )

NAGRODY: Uczestnicy Biegów i Marszu NW będą nagradzani w kategorii OPEN:

Bieg 15 KM +Bieg 5,5 KMMarsz NW 5,5 KM
OPEN KOBIET 1-6OPEN KOBIET 1-3OPEN KOBIET 1-3
OPEN MĘŻCZYZN 1-6OPEN MĘŻCZYZN 1-3OPEN MĘŻCZYZN 1-3

NAGRODY dla WSZYSTKICH których UKOŃCZĄ DANY DYSTANS:

1. Każdy zawodnik, który ukończy bieg/ marsz w limicie otrzyma na mecie pamiątkowy ręcznie wykonany medal.

2. Dodatkowe nagrody:

 • dla najmłodszego i najstarszego uczestnika biegu/ marszu
 • dla najszybszej Starosądeczanki oraz najszybszego Starosądeczanina w biegu głównym oraz towarzyszącym.

3.Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg/ marsz w wyznaczony limicie czasowym zgodnie z wykazem dla poszczególnym biegów. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Organizatora, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać obowiązujące przepisy niniejszego regulaminu będą natychmiast dyskwalifikowane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.Uczestników biegu/ marszu obowiązuje odpowiedni ubiór i obuwie do panujących warunków atmosferycznych.

2.Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany w widocznym miejscu dla organizatora. Pod karą dyskwalifikacji nie dopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub całości.

3.Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu Zawodów. Informację o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej lub ogłoszone w osobnym komunikacie.

5.Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów.

6. Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązuje zasada fair-play oraz bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy i niszczenie przyrody.

7.Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielania pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefoniczne na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji.

8.Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników.

9. Organizator zapewnia depozyt w strefie start/meta. Worki na depozyt dostępne będą w biurze zawodów. Depozyt będzie do odbioru na mecie za okazaniem numeru startowego. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.

10. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru w miejscu odbywania się biegu/ marszu.

11.Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów.

12.Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów.

13.Na trasie zawodów obowiązuje kategoryczny zakaz śmiecenia. W przypadku udowodnienia zawodnikowi śmiecenia Organizator dopuszcza możliwość dyskwalifikacji startującego oraz obciążenia go kosztami sprzątania terenu.

13. Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów.

 382 Wszystkich wizyt,  1 Dzisiaj

Autor

admin
admin
Biegający założyciel, administrator i redaktor Nowosądeckiego Portalu Biegowego. Miłośnik podróży, fotografii i mobilnych technologii.

Dodaj komentarz