127 Liczba wyświetleń

18 lipca malownicze tereny nad Jeziorem Rożnowskim gościć będą miłośników długodystansowego biegania. Zapowiadana już w zeszłym roku impreza będąca realizacją pomysłu Karola Bosego Wirusa Trojana (Akademia Bosego Wirusa)nareszcie może odbyć się bez przeszkód i przybrała formalne ramy. Do wyboru są 2 dystanse 43 kilometry oraz 67 kilometrów. Dla zainteresowanych dostępny jest regulamin oraz formularz zapisów. Do końca zgłoszeń pozostało niewiele czasu.

STRONA BIEGU

ZGŁOSZENIA DO BIEGÓW

REGULAMIN DO POBRANIA

AKADEMIA BOSEGO WIRUSA TROJANA


Regulamin „Rusztowania i szalunki ADAMEK I Maratonu wokół Jeziora Rożnowskiego”

 1. Cele:
  1.1. Propagowanie aktywności fizycznej jako ważnego elementu dbania o dobry stan zdrowia
  Społeczeństwa.
  1.2. Popularyzacja biegania jako formy spędzania wolnego czasu.
  1.3. Promocja terenów otaczających Jezioro Rożnowskie (i samego jeziora), jako miejsca do
  aktywnego spędzania wolnego czasu (bieganie, nornic wal king, piesze wędrówki,
  kajakarstwo, żeglarstwo, wędkarstwo, itp.).
  1.4. Promocja, w Polsce i na świecie, walorów turystycznych regionu oraz Gmin, Podmiotów
  (Firm, Instytucji, NGO) Powiatu Nowosądeckiego (na obszarze, którego znajduje się Jezioro
  Rożnowskie).
  1.5. Propagowanie świadomości ekologicznej.
 2. Informacje podstawowe:
  2.1. Pierwsza edycja „Maratonu…”, odbędzie się w 18 lipca 2021 r.
  2.2. Każdy z Uczestników bierze udział w biegu wyłącznie na własne ryzyko i na własną
  odpowiedzialność.
  2.3. Miejsce startu/mety: Gródek nad Dunajcem (plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury).
  2.4. „Maraton…”, odbędzie się na dwóch dystansach: MJR-43 (ok. 43 km) oraz MJR-67
  (ok. 67 km).
  2.5. Godzina startu:
  2.5.1. MJR-43: 8:00.
  2.5.2. MJR-67: 8:00.
  „Rusztowania i szalunki ADAMEK I Maraton wokół Jeziora Rożnowskiego”
  2.6. Limit czasu na pokonanie wybranego dystansu:
  2.6.1. MJR-43: 6 godzin 30 minut
  2.6.2. MJR-67: 12 godzin
  2.7. Nawierzchnia: asfalt, drogi utwardzone, ścieżki leśne, do pokonania w bród będzie również
  potok.
 3. Trasa:
  3.1. Trasy „Maratonu…” mają formę pętli wokół Jeziora Rożnowskiego, ze startem i metą
  w Gródku nad Dunajcem. Dokładny ich przebieg (wraz z trackami), podany będzie na stronie
  internetowej biegu, pod adresem maratonroznowski.pl, najpóźniej 14 dni przed dniem
  rozpoczęcia wydarzenia.
  3.2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy, co nie stanowi powodu do zwrotu
  opłaty startowej Uczestnikowi. O ewentualnych zmianach przebiegu trasy, Uczestnicy
  zostaną powiadomieni za pośrednictwem komunikatu na stronie internetowej
  maratonroznowski.pl i towarzyszących jej mediów społecznościowych, niezwłocznie po
  zaistnieniu sytuacji, która wymusza zmianę trasy.
  3.3. Na trasie funkcjonować będą następujące lotne punkty kontrolne. Dokładna ich lokalizacja,
  podana będzie na stronie internetowej biegu, pod adresem maratonroznowski.pl, najpóźniej
  14 dni przed dniem rozpoczęcia wydarzenia. Uczestnik biegu ma obowiązek pojawienia się
  na nich (patrz punkt 8.6.).
 4. Organizator
  Akademia Bosego Wirusa, będąca marką spółki PEŁNIA PRZYGODY sp. z o.o. z siedzibą w Nowym
  Sączu, ul. 1 Maja 5, 33-300 Nowy Sącz, miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
  w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS: 0000513765, wysokość
  kapitału zakładowego: 5 000 zł, NIP: 734-35-22-374, REGON: 122980231.
  Dyrektor biegu: Karol BOSY WIRUS Trojan
  E-mail: biurozawodow@maratonroznowski.pl
  Tel. kontaktowy: 500 056 798
  „Rusztowania i szalunki ADAMEK I Maraton wokół Jeziora Rożnowskiego”
 5. Świadczenia organizatora:
  5.1. Pomiar czasu.
  5.2. Pakiet startowy wraz z pamiątkowym numerem startowym.
  5.3. Pamiątkowy medal, dla osób które ukończą bieg.
  5.4. Punkty odżywcze/nawadniania (przygotowane przez Partnerów „I Maratonu wokół Jeziora
  Rożnowskiego”). Ich lokalizacja i produkty na nich dostępne, podane będą w późniejszym
  czasie na stronie maratonroznowski.pl oraz w towarzyszących jej mediach
  społecznościowych.
  5.5. Ostateczna zawartość pakietu startowego (oprócz numeru startowego), podana będzie
  Uczestnikom w późniejszym terminie (poprzez stronę maratonroznowski.pl i powiązane z nią
  media społecznościowe) i uzależniona jest od hojności Partnerów.
 6. Harmonogram:
  6.1. Godzina otwarcia linii startu/mety dla dystansu MJR-43: 08:00-14:30.
  6.2. Godzina linii startu/mety dla dystansu MJR-67: 08:00-20:00.
  6.3. Uczestnicy, którzy nie dotrą do linii mety przed jej zamknięciem, nie będą klasyfikowani
  na liście wyników, przygotowanej po zakończeniu biegu (otrzymają status DNF).
 7. Zapisy:
  7.1. Wyłącznie poprzez stronę internetową maratonroznowski.pl w terminie do 30 czerwca 2021
  roku (do godz. 23:59).
  7.2. Wysokość opłaty startowej:
  7.2.1. Dystans MJR-43: 49 zł.
  7.2.2. Dystans MJR-67: 49 zł.
  7.3. Płatności za opłatę startową można dokonać za pośrednictwem sytemu wpłat, dostępnego
  podczas rejestracji lub/i za pomocą przelewu na podane konto bankowe:
  mBank S.A. 40 1140 2004 0000 3802 7690 1853
  „Rusztowania i szalunki ADAMEK I Maraton wokół Jeziora Rożnowskiego”
  7.4. Limit Uczestników: 50 osób (w tym 25 osób dla dystansu MJR-43 oraz 25 osób dla dystansu
  MJR-67).
  7.5. W przypadku niemożności zorganizowania „Maratonu…”, z przyczyn niezależnych od
  Organizatora, Organizator zwróci jego Uczestnikom 100% uiszczonej opłaty startowej.
  7.6. Organizator nie zwraca opłaty startowej, Uczestnikom biegu, którzy go nie ukończyli lub/i
  zostali zdyskwalifikowani lub/i uiścili opłatę startową, lecz nie wzięli udziału w biegu (z
  zastrzeżeniem punktu 7.5. niniejszego regulaminu).
  7.7. Uczestnik nie ma możliwości przepisania swojego pakietu startowego na innego Uczestnika.
  Gdy taka możliwość pojawi się, Uczestnicy „Maratonu…”, zostaną o tym fakcie niezwłocznie
  powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej maratonroznowski.pl i
  towarzyszących jej mediom społecznościowym.
 8. Zasady uczestnictwa:
  8.1. Prawo startu w „Maratonie…” mają Uczestnicy, którzy jednocześnie:
  8.1.1. W dniu startu są pełnoletni (tj. mają ukończone 18 lat)
  8.1.2. Dokonają rejestracji za pośrednictwem strony internetowej: maratonroznowski.pl.
  8.1.3. W dniu startu pojawią się na linii startu wg harmonogramu, odbierając numer startowy
  i podpiszą oświadczenie o starcie w biegu na własną odpowiedzialność, o braku
  przeciwwskazań zdrowotnych/medycznych/lekarskich do wzięcia udziału w nim oraz o
  zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, z zobowiązaniem do jego przestrzegania
  8.2. Uczestnicy biegu odbierają pakiety startowe wyłącznie osobiście. Nieodebrane pakiety
  startowe nie będą wysyłane.
  8.3. Uczestnicy biegu, poruszają się wyłącznie: pieszo oraz po trasie wskazanej (i oznaczonej)
  przez Organizatora. Jakiekolwiek próby innej formy poruszania się bądź skracania trasy,
  równoznaczne są z dyskwalifikacją Uczestnika i odnotowane zostaną na liście wyników.
  8.4. Organizator nie dopuszcza możliwości korzystania, przez Uczestnika, z własnego suportu na
  trasie (poza punktami nawadniania/odżywczymi, przygotowanymi przez Organizatora/Jego
  Partnerów).
  „Rusztowania i szalunki ADAMEK I Maraton wokół Jeziora Rożnowskiego”
  8.5. Uczestnicy biegu mają bezwzględny zakaz śmiecenia na trasie, pod groźbą dyskwalifikacji.
  Swoje śmieci Uczestnicy mogą pozostawić wyłącznie na punktach odżywczych/nawadniania
  oraz w koszach w okolicy linii startu/mety.
  8.6. Uczestnicy biegu mają obowiązek umieszczenia numeru startowego z przodu ciała/koszulki
  w widocznym miejscu, tak aby były widoczne dla Organizatora oraz dla osób z nim
  powiązanych, które będą pełnić funkcję lotnych punktów kontrolnych. Nie pojawienie się
  Uczestnika na punkcie kontrolnym i nie odnotowanie jego obecności przez wspomniane
  powyżej osoby, równoznaczne jest z dyskwalifikowaniem Uczestnika oraz odnotowaniem
  stosownej informacji na liście wyników. Dopuszcza się używania pasów na numery startowe.
  8.7. Uczestnicy biegu, ubezpieczają się we własnym zakresie.
  8.8. Bieg odbędzie się przy otwartym ruchu samochodowym, dlatego też, jego Uczestnicy muszą
  bezwzględnie przestrzegać przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym.
  8.9. Uczestnicy biegu, zobowiązują się do przestrzegania, obowiązujących obostrzeń, norm
  sanitarnych, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 oraz są
  świadomi, iż pomimo ich przestrzegania istnieje ryzyko zachorowania na COVID-19.
  Jednocześnie biorąc udział w biegu indywidualnym, nie roszczą sobie w stosunku do jego
  Organizatora żadnej formy odszkodowania, w przypadku zachorowania na COVID-19.
  8.10. Jeżeli Uczestnik biegu, podczas pokonywania trasy, postanowi z niej zejść i nie kontynuować
  biegu, zobowiązany jest od razu, telefonicznie powiadomić o tym fakcie Organizatora.
  W przypadku braku takiego zgłoszenia i wszczęcia przez Organizatora akcji poszukiwawczej,
  jej kosztami zostanie obciążony wyłącznie poszukiwany Uczestnik.
  8.11. Jeżeli Uczestnik biegu indywidualnego, podczas pokonywania trasy wie, iż nie dotrze do
  mety przed godziną zamknięcia linii startu/mety (odpowiedniej dla wybranego dla siebie
  dystansu), zobowiązany jest od razu, telefonicznie powiadomić o tym fakcie Organizatora.
  W przypadku braku takiego zgłoszenia i wszczęcia przez Organizatora akcji poszukiwawczej,
  jej kosztami zostanie obciążony wyłącznie poszukiwany Uczestnik.
  „Rusztowania i szalunki ADAMEK I Maraton wokół Jeziora Rożnowskiego”
 9. Postanowienia końcowe:
  9.1. Osiągnięte przez Uczestników oficjalne wyniki wg czasów brutto (czyli liczone od momentu
  „wystrzału startera” do chwili przekroczenia linii mety), opublikowane zostaną na stronie
  maratonroznowski.pl (i powiązanych z nią mediach społecznościowych) 19 lipca 2021 roku
  o godz. 20:00. Jednocześnie, w trakcie trwania zawodów, na stronie internetowej biegu
  (udostępnianej także na ekranie w okolicy linii startu/mety), publikowane będą wyniki „na
  żywo” (uwzględniające aktualną pozycję Uczestników na poszczególnych punktach
  kontrolnych). Będzie również prowadzona relacja „na żywo” w mediach społecznościowych
  Organizatora.
  9.2. Podczas biegu, prowadzona będzie klasyfikacja Uczestników, w kategoriach: open kobiet,
  open mężczyzn (osobno dla każdego dystansu). Obecność nagród i ich wysokość,
  uzależniona będzie od hojności Partnerów biegu.
  9.3. Rejestrując się na „Maraton…”, Uczestnik wyraża zgodę na:
  9.3.1. Nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku dla celów promocji „Maratonu…”,
  na wszelkich polach eksploatacji, bez ograniczeń terytorialnych.
  9.3.2. Nieodpłatne wykorzystanie i uwiecznienie jego wizerunku i wyniku osiągniętego
  podczas biegu, w materiałach, relacjach przedbiegowych, pobiegowych i w trakcie
  biegu (na wszelkich polach eksploatacji, bez ograniczeń terytorialnych, w tym m.in.
  na fotografiach, nagraniach wideo, artykułach prasowych, telewizyjnych,
  internetowych).
  9.3.3. Nieodpłatne wykorzystanie jego imienia, nazwiska, reprezentowanego klubu oraz
  miejscowości podanej w trakcie rejestracji, dla celów wymienionych w punktach 9.3.1.,
  9.3.2. oraz 9.3.4. niniejszego regulaminu.
  9.3.4. Przetwarzanie, przez Organizatora i Podmioty z nim współpracujące, swoich danych
  osobowych, podanych w formularzu podczas rejestracji oraz osiągniętego wyniku
  podczas biegu, w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji „Maratonu…”.
  9.4. Uczestnik, pragnący otrzymać fakturę VAT na osobę fizyczną za wniesioną opłatę startową:
  9.4.1. Wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy i przesłanie jej
  Uczestnikowi w formie elektronicznej na podany przez niego, podczas rejestracji adres
  e-mail.
  9.4.2. Musi przesłać na adres biurozawodow@maratonroznowski.pl, dane potrzebne do
  wystawienia prawidłowej faktury VAT: imię, nazwisko, adres, najpóźniej do 15. dnia
  miesiąca następującego po miesiącu dokonania opłaty startowej.
  „Rusztowania i szalunki ADAMEK I Maraton wokół Jeziora Rożnowskiego”
  9.5. Uczestnik, pragnący otrzymać fakturę VAT „na firmę”, tj. działalność gospodarczą za
  wniesioną opłatę startową:
  9.5.1. Wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy i przesłanie jej
  Uczestnikowi w formie elektronicznej na podany przez niego, podczas rejestracji adres
  e-mail.
  9.5.2. Musi w formularzu rejestracyjnym podać nr NIP, na który ma być wystawiona faktura
  VAT oraz przesłać na adres biurozawodow@maratonroznowski.pl, dane potrzebne do
  wystawienia prawidłowej faktury VAT: nazwę Firmy, adres, nr NIP, najpóźniej do 15.
  dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania opłaty startowej.
  9.6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany i ostatecznej interpretacji niniejszego
  regulaminu.
  9.7. Niniejszy regulamin, wchodzi w życie z dniem 04 czerwca 2021 roku.

 262 Wszystkich wizyt,  1 Dzisiaj

Autor

admin
admin
Biegający założyciel, administrator i redaktor Nowosądeckiego Portalu Biegowego. Miłośnik podróży, fotografii i mobilnych technologii.

Dodaj komentarz